KVW Kleuterleedje 2019

 

Drie sjieke vèsse 

 

Drie sjieke vèsse, die zjwömme in de Maas

Goldie en Bessie kènne Haaibaai waal baas

Bie de waterval höbbe ze altied plezeer,

Ze zjwömme ouch nao de baek op en neer...

Blub blub blubbedieblub 2x


 

Drie sjieke vèsse, die zjwömme in de Maas

Dae Haaibaai geuftj waal hieël väöl gaas,

Hae wiltj altied de sjnelste zeen,

’t is fieëst bie Aquarium dao mótte ze haen...

Blub blub blubbedieblub 2x

 

 

Drie sjiekie vèsse, die zjwömme in de Maas

Via de Kwir nao de baek en äöver ‘t graas,

Oppe boek... vlindersjlaag en ouch oppe rök,

Hieël deep in het water... waat is ‘t dao drök...

Blub... blub... Blubbedieblub 2x

 

 

Drie Sjieke vèsse, die zjwömme in de Maas

Ze viere fieëst toet det ‘t mörge waas,

lekker duike en sjpértele det doon ze zoeë gaer...

Det is ouch neet gek...’t is fieëst in Naer!!!

 

BLUB