KVW Leedje 2019

 

Same ongerzieë

 

 

 

Van smörges vreug toet saoves laat

 

Zeuktj Iglo nao die sjat

 

Hae haet alles al aafgezoch

 

De ongerzieër sjteit paraat

 

 

 

Freddie en Loebas woeëne ongerzieë

 

Mer dao zeen ze neet allein

 

Waat zitj dao in dae ananas

 

En ouch dae haai is neet zoeë fijn

 

 

 

Jao de strijd dae is noe ech begós

 

Zoë en Iglo zeen de klos

 

Want die sjat wille zie väör häör twieë

 

Wae gaon same ónger zieë

 

 

 

Dae haai geit neet vanzellef weg

 

Dju, wat is det bieëst toch waers

 

En Iglo dae haet dieke pech

 

Want dae haai dae is éch Naers

 

 

 

Det bieëst det vreugt ‘m väöl te väöl

 

Mer Iglo dae haet haos

 

Estebleef sjei oet mèt det genäöl

 

Maak dae ananas mer aop

 

 

 

Jao de strijd dae is noe ech begós

 

Zoë en Iglo zeen de klos

 

Want die sjat wille zie väör häör twieë

 

Wae gaon same ónger zieë

 

 

 

Dus wae neme ós ‘ns väör

 

Vriedig aope mèt die däör

 

Den noe ónger water

 

En de rest det kumptj later

 

Wae gaon strijde ónger zieë

 

 

 

Jao de strijd dae is noe ech begós

 

Zoë en Iglo zeen de klos

 

Want die sjat wille zie väör häör twieë

 

Wae gaon same ónger zieë

 

 

 

 

 

Jao de strijd dae is noe ech begós

 

Zoë en Iglo zeen de klos

 

Want die sjat wille zie väör häör twieë

 

Wae gaon same ónger zieë