Privacyverklaring

Stichting KinderVakantieWerk Neer
WEBSITE              https://www.kvwneer.nl
POSTADRES        Hammermolen  12, 6086 BG, Neer

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Stichting KinderVakantieWerk Neer verwerkt persoonsgegevens van personen doordat zij deelnemen aan een door ons georganiseerd evenement. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer
  • Naam huisarts
  • Foto's gemaakt tijdens de activiteiten van KinderVakantieWerk Neer

 
BEWAREN PERSOONSGEGEVENS
Stichting KinderVakantieWerk Neer bewaart de deelnemer zijn persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 2 jaar nadat de deelnemer voor het laatst heeft deelgenomen aan een door ons georganiseerd evenement.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
Stichting KinderVakantieWerk Neer verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met de deelnemer of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

FOTO´S
Bij activiteiten van Stichting KinderVakantieWerk Neer worden regelmatig foto’s en-of video´s gemaakt waarop de kinderen en/of vrijwilligers welke die dag aanwezig zijn, mogelijk geheel of gedeeltelijk herkenbaar zijn afgebeeld. Deze foto’s worden onder meer gebruikt voor onze website en social media. Voor het maken en publiceren van (portret)foto’s gelden wettelijke bepalingen. Voor het gebruik van foto’s (en andere persoonsgegevens) op internet geldt bovendien de Wet bescherming persoonsgegevens. Gezien het grote aantal foto’s en de vele gezichten op deze foto’s is het in de regel niet mogelijk iedereen van te voren om toestemming te vragen voor publicatie. KVW Neer gaat echter zorgvuldig om met de belangen van afgebeelde personen. Mocht een ouder van het kind of vrijwilliger desondanks bezwaar hebben tegen het gebruik van een bepaalde foto, dan zal deze op diens verzoek zo mogelijk worden verwijderd.

 GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting KinderVakantieWerk Neer en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kvwneer.nl

 BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS
Stichting KinderVakantieWerk Neer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@kvwneer.nl

Top